Oferta

Szanowni Państwo, naszą ofertę kierujemy do:

 • Wspólnot mieszkaniowych
 • Właścicieli nieruchomości użytkowych, magazynowych, przemysłowych
 • Właścicieli nieruchomości komercyjnych: biurowych, handlowych oraz rozrywkowych

Zakres oferowanych przeze mnie usług obejmujew szczególności:

 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej
 • prowadzenie pełnej księgowości przez uprawnione biuro księgowe
 • organizację wykonawstwa robót konserwacyjnych i remontowych
 • sprawowanie nadzoru technicznego nad wszystkimi pracami na nieruchomości

Nie jest to zamknięte i wyczerpujące wyliczenie czynności zarządzania, gdyż każda nieruchomość ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia, zatem zakres ten będzie odpowiednio dopasowany do wymagań właściciela.

Oferta współpracy kierowana jest do właścicieli, którzy chcieliby:

 • mieć bezpośredni wpływ na zarządzanie nieruchomością
 • uzyskać fachową i rzetelną poradę oraz obsługę
 • polepszyć stan techniczny budynku, którego są mieszkańcami
 • obniżać koszty zamieszkiwania oraz użytkowania poprzez racjonalne gospodarowanie funduszami
 • mieć pełną kontrolę nad gospodarowaniem środkami finansowymi
 • mieć zapewnione bieżące konsultacje i doradztwo administratora

Czynności związane z administrowaniem nieruchomością wspólną w zakresie niniejszej oferty obejmują w szczególności:

 • Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości na bieżąco
 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej
 • Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń
 • Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości
 • Nadzór nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych
 • Przygotowywanie projektów umów z ewentualnymi kontrahentami, w szczególności powierzchni znajdujących się w nieruchomości wspólnej, powierzchni ścian, dachów, tablic ogłoszeń, itp.;
 • Przygotowanie rocznego planu gospodarczego i nadzór nad jego wykonaniem;
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Rozliczanie z właścicielami opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną;

Szczegółowy zakres praw i obowiązków zostanie określony w umowie o zarządzanie nieruchomością.

Zamiar nawiązania współpracy proponuję uzgodnić na wstępnym, indywidualnym spotkaniu celem poznania stanu faktycznego i prawnego nieruchomości.

Zapraszam do współpracy.

Zakres usług

Zakres usług uzależniony jest od wymagań właściciela, cech charakteryzujących nieruchomość, jej stanu prawnego i faktycznego. Powierzona naszej firmie nieruchomość w żaden sposób nie ogranicza praw i uprawnień właścicieli bez względu na to, czy jest przekazana do zarządzania czy do administrowania.